roku,


Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, z siedzibą w Sokółce, ul. 1 Maja 3A, 16-100 Sokółka.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: krzych@krzy.ch, telefonu 665 008 011 lub operatora pocztowego na adres:

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. 1 Maja 13A
  16-100 Sokółka.
 3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO - Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:

  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  • warunkiem prowadzenia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce.

 10. Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Najlepiej oglądać w rozdzielczości co najmniej 1024x768 w przeglądarkach innych niż Internet Explorer.

Wykonanie i administracja: Marek Mozyrski
administracja od 04.2014: Michał Rafałowicz